شرکت ساختمانی آرمان پی با هدف ارتقاء صنعت ساختمان و با بهره گیری از نیروی های متخصص در سال 1361 آغاز بکار نموده است.

اساسنامه

تاریخ تاسیس: 1361/4/19

شماره ثبت: 44958

موضوع شرکت: انجام هرگونه امور پیمانکاری بویژه راه و ساختمان و تاسیسات و غیره و انجام هرگونه امور بازرگانی مربوط به اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی

نام اولیه شرکت: شرکت ساختمانی ماسیو (سهامی خاص)

روزنامه رسمی آگهی تاسیس: شماره 10913 مورخ 1361/5/23

تغییر نام شرکت: شرکت ساختمانی آرمان پی(سهامی خاص)

روزنامه رسمی تغییر نام شرکت: شماره 11060 مورخ 1361/11/23

آخرین خبرها