شرکت ساختمانی آرمان پی با هدف ارتقاء صنعت ساختمان و با بهره گیری از نیروی های متخصص در سال 1361 آغاز بکار نموده است.

Board of Directors

Masoud Hosseini Rad
Bachelor of civil engineering
FarnazKarimi
Bachelor of civil engineering
Mansour Hosseini Rad
Bachelor's and Master's degree in fluid mechanics and oil refining

latest news